Javuló életminőség

Miskolcon élők életminőségének javulását, mint átfogó cél elérését az alábbi öt részcél szolgálja:

Képzett és művelt lakosság

 • A helyi vállalkozások fejlődésének, a multinacionális vállalkozások betelepülésének alapvető feltétele a szakképzett munkaerő. Miskolc oktatási intézményeinek jobban kell alkalmazkodniuk az új gazdaság igényeihez, meg kell teremteni a duális képzés feltételeit.
 • A munkaerőpiaci elvárások között egyre nagyobb súlya van a nyelvtudásnak. Javítani kell a munkavállalók kommunikáció-központú nyelvismeretét.
 • A lakosság műveltségének javítása érdekében fenn kell tartani a város kulturális rendezvényeinek sokszínűségét, összetett kulturális intézményhálózatának működőképességét.
 • A korai fejlesztés, a formális és nem formális nevelés/oktatás eszközeivel és az ágazatok együttműködésének szélesítésével mérsékelni kell a szegénység és a társadalmi kirekesztettség által veszélyeztetett népesség hátrányait.
 • A születéstől kezdődően biztosítani kell a szűrés és fejlesztés életkornak és élethelyzetnek megfelelő lehetőségeit a tanulást és a későbbi munkavállalást akadályozó tényezők megállapítása és mérséklése érdekében.
 • A fiatal értelmiség helyben tartásához, a fiatalok lokális kötődésének erősítése érdekében fejleszteni kell az oktatási és kulturális intézmények együttműködésének hatékonyságát.

A részcél eléréséhez kapcsolódó fontosabb feladatok:

 • Hatékony, proaktív szakképzési rendszer fejlesztése.
 • Duális közép- és felsőfokú képzési rendszerek fejlesztése.
 • Vállalati ösztöndíj programok kidolgozása.
 • Nyelvi ismeretbővítő projektek generálása.
 • A közösségi művelődés színtereinek fejlesztése.
 • Idegen nyelvű oktatási intézmények létrehozása.

Javuló jövedelmi viszonyok

 • A városban dolgozók munkalehetőségeinek és képzettségének javulásával összhangban el kell érni, hogy az egyes bérkategóriák meghaladják az országos átlagot.
 • Növelni kell a helyi piacokon megjelenő helyi termékek választékát, tudatosabbá kell tenni a helyi termékek és szolgáltatások felhasználását, munkahelymegtartó, jövedelemtermelő súlyát.
 • A mélyszegénységben élőket az egyházak, a civil szervezetek, az önkormányzat és az állami intézmények által közösen megvalósított jövedelemszerzést biztosító programokkal kell segíteni.

A részcél eléréséhez kapcsolódó fontosabb feladatok:

 • Helyi termékek (brandek) kifejlesztésének támogatása.
 • Piacképes ismeretek megszerzésének támogatása.
 • Emelt szintű egész éves közmunka programok indítása.
 • Szociális gazdaság fejlődésének, foglalkoztató képességének támogatása.
 • A várost ölelő dombokon szociális célú gazdaságokat kell létrehozni a volt zártkertes területek hasznosításával.

Lakosság egészségtudatosságának fejlesztése

 • A születéskor várható átlagos élettartam növelése.
 • Növelni kell a kötelező szűrővizsgálaton megjelenők számát, el kell érni, hogy arányuk megközelítse a 80%-ot.
 • A prevenció kiterjesztése érdekében egyéni egészségtervre alapozott szűrővizsgálati rendszer működtetése.
 • A prevenció hatékonyságának növelésével el kell érni, hogy a munkából kiesett napok száma 20%-kal csökkenjen.
 • Növelni kell a tömegsportban résztvevők számát, mint a prevenció kiemelt lehetőségét.
 • El kell érni az önkormányzati intézmények egészséges élelmiszerrel történő ellátását.
 • Csökkenteni kell az alkohol és drogproblémákkal küzdők arányát.
 • Szemléletformálással törekedni kell az egyéni és közösségi szintű pozitív egészségmegtartási minta kialakítására.

A részcél eléréséhez kapcsolódó fontosabb feladatok:

 • Egyéni egészségtervekre alapozott programok indítása.
 • Koraszületések számának csökkentése.
 • Művi vetélések számának csökkentése.
 • Csecsemő és gyermekgondozási programokat kell indítani az alacsony iskolázottságúak körében.
 • Új tömegsportpályákra, meglévők fejlesztésére van szükség a tömegsportokban résztvevők arányának növelése érdekében.
 • Szervezett egészségkommunikációs programok indítása szükséges.

Javuló humán intézményi szolgáltatások Miskolcon és térségében

 • Miskolc megtartó erejének, imázsának fejlesztése érdekében meg kell tartani a város humán intézményi hálózatát, szolgáltatásaikat fejleszteni kell.
 • Növelni kell a humán intézményhálózatnak programjaiban résztvevők számát 20%-kal.
 • Javítani kell a humán intézményhálózat szolgáltatásainak minőségét.
 • Bővíteni kell a szociális intézményhálózat kapacitását (10%-kal).
 • A humán szolgáltatásokat (szociális, foglalkoztatási, társadalmi felzárkóztatással kapcsolatos, gyermek és ifjúsági, közösségfejlesztő) végző önkormányzati intézmények/szolgáltatók, gazdasági, civil és egyházi szereplők közötti munkamegosztás újragondolása, az információáramlás kialakítása, bizalom erősítése szükséges.

A részcél eléréséhez kapcsolódó fontosabb feladatok:

 • Ki kell építeni a különböző szintű egészségügyi ellátóhelyek (kórházak, háziorvosi rendelők) között az online kapcsolatot, javítani kell a szakmai együttműködést.
 • Új országos, regionális és megyei projekteket kell generálni a szociális ellátórendszer fejlesztése érdekében.
 • Javítani kell a tömegsport infrastrukturális feltételeit.
 • A városrészenként is eltérő szükségletekre reflektálni képes komplex humán szolgáltató hálózat kialakítására van szükség elsősorban a meglévő intézményi háttér működés fejlesztésével, koordinálásával.