Fenntartható környezet, vonzó városkép

Miskolcon élők komfortérzetét hivatott növelni a fenntartható környezet, vonzó városkép átfogó cél, amely öt részcél eredője:

Aktív, kezdeményező és együttműködő városfejlesztés

 • A város vezetése a lakosságot képviselő civil szervezetekkel együttműködve szerepet kell, hogy vállaljon a társadalmi és gazdasági feladatok megoldásában.
 • A város vezetése kezdeményezője kell, hogy legyen a városfejlesztési programoknak, motorja a város fejlődésének, a gazdasági versenyképesség javításának.
 • A város fejlődésének szempontjából kiemelt jelentőségű a nemzetközi kapcsolatainak alakulása, a befektetők vonzása, a befektetőkkel és a helyi gazdasági szereplőkkel való aktív és integrált együttműködés.

A részcél eléréséhez kapcsolódó fontosabb feladatok:

 • A város fejlesztését kezdeményező és a végrehajtást koordináló szervezeti keretek és személyi feltételek fejlesztése.
 • Közösségi városfejlesztés személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése, lakosság aktivitását növelő módszerek kidolgozása, elégedettségi indexek meghatározása.
 • Komplex városfejlesztési projektek generálása.

A közszolgáltatások fejlesztése Miskolcon és várostérségében

 • A részcél keretében el kell érni a városüzemeltetés hatékonyságának növelését.
 • A város szerkezetének tudatos alakításával biztosítani kell a városrészek jobb elérhetőségét, intelligens közlekedési rendszer kialakítását.
 • Javítani kell a belterületi utak állapotát.

A részcél eléréséhez kapcsolódó fontosabb feladatok:

 • Városüzemeltetési szolgáltatások fejlesztése.
 • Kötöttpályás hálózatok (városi, elővárosi) integrált fejlesztése.
 • Intelligens közösségi közlekedési rendszerek kiépítése.
 • Városi úthálózat minőségének javítása.

Környezettudatos Miskolc

 • A város környezetterhelési mutatóit a határértékek alatt kell tartani.
 • Növelni kell az újrahasznosított szürkevíz arányát.

Fel kell számolni a városban az illegális hulladéklerakókat. Tovább kell fejleszteni a városban a szelektív hulladékgyűjtést és feldolgozást.

A részcél eléréséhez kapcsolódó fontosabb feladatok:

 • Városüzemeltetés energiahatékonyságának növelése.
 • Illegális szemétlerakók kialakulásának megakadályozása.
 • Zöldterület arányának növelése, meglévő zöldterületek rehabilitációja, a por és zajhatás csökkentése érdekében három szintű növényzet telepítése a problémás útszakaszok mellé.
 • Tudatos lakossági életvitel és közösségi kontroll szükséges a sérülékeny karsztvíz bázis megőrzésére.
 • Köztisztaság javítása.
 • A városlakók elégedettségének mérése.

A megújuló energia hálózat fejlesztése Miskolcon és térségében

 • Csökkenteni kell a háztartások energia igényét (a 2010/31/EU épületenergetikai irányelveknek megfelelően).
 • Növelni kell a városban a megújuló energia felhasználásának arányát.

A részcél eléréséhez kapcsolódó fontosabb feladatok:

 • Ki kell dolgozni a város megújuló energiafelhasználásának komplex programját.
 • Fejleszteni kell a város intelligens energiaellátó és elosztó hálózatát.

Rendezett épített környezet

 • Meg kell óvni Miskolc városrészeinek épített értékeit.
 • Meg kell teremteni a városrészek egyediségének megtartása mellett a város integrált településszerkezetét.
 • Meg kell találni az üresen álló önkormányzati ingatlanok funkcióját.
 • Meg kell szüntetni a városrészek zárványait.

A részcél eléréséhez kapcsolódó fontosabb feladatok:

 • Ki kell dolgozni a barnamezős területek jövőbeni funkcióját, felszámolásukat biztosító rendezési elveket.
 • Javítani kell a közlekedési infrastruktúrát, rendszeressé kell tenni a városlakók elégedettségének mérését.
 • Igényes városi környezet megteremtése.
 • Védett épületek állagmegóvása, rehabilitációja. Az üresen álló, de nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítására intézkedéssorozat kidolgozása.

Fejlett, intelligens közlekedési hálózat Miskolcon és térségében

 • A belváros fokozottabb védelmét szolgáló közlekedési rendszer működik a városban.
 • A környezetet legkevésbé terhelő közúti közlekedési hálózatot jön létre a környezetbarát közlekedési módok elősegítésével, a személygépkocsi használat csökkentésével, fenntartható intermodális kapcsolatok erősítésével.
 • A városrészek, a városi területek funkciójának megfelelő közlekedés biztosításával javítani kell a lakó-, az intézményi-, a koncentrált kereskedelmi és ipari területek elérhetőségét.

A részcél eléréséhez kapcsolódó fontosabb feladatok:

 • Ki kell alakítani a belvárost tehermentesítő utak rendszerét (3. számú főút új nyomvonala az Y-híddal, 2505. sz. út kapcsolatának kiépítése az M30-as autópályával, északi tehermentesítő út és M30 kapcsolatának kiépítése).
 • Ki kell építeni az intermodális központot a Kandó téren, és meg kell teremteni a tram-train kapcsolatot.

A város fenntartható közlekedési terve, valamint a közösségi közlekedés (kiemelten a kötöttpályás) fejlesztésére vonatkozó tanulmány jelenleg kidolgozás alatt áll.